Versie 15 september 2022

Huisregels

Muziekvereniging Ons Genoegen Wognum

 1. Ten behoeve van de contributie kent de vereniging drie typen lidmaatschap (peildatum steeds 1 januari):
  a. Lid => 16 jaar of ouder
  b. Jeugd lid => spelend bij het grote orkest of slagwerkgroep maar nog geen 16 jaar
  c. Aspirant lid => nog niet spelend bij het grote orkest of slagwerkgroep
 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
 3. Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd.
 4. Beëindiging van het lidmaatschap dient minimaal een maand van te voren aan het secretariaat te worden doorgegeven.
 5. De vereniging ontvangt jaarlijks contributie van alle leden op basis van het type lidmaatschap. Bij een ingangsdatum in het lopende jaar bedraagt de contributie het navenante deel van de contributie voor het resterende deel van het jaar. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering in het begin van het jaar (meestal in februari).
 6. De vereniging geeft het lid het te bespelen instrument in bruikleen. Voor blaasinstrumenten dient het lid het instrument mee naar huis te nemen om daarop te kunnen oefenen. Er wordt verwacht dat het lid goed voor het instrument zorgt en er zorgvuldig mee omgaat. De slagwerkers krijgen de beschikking over een drumpad en trommelstokken om thuis te kunnen repeteren. Sommige andere slagwerkinstrumenten kunnen ook thuis gebruikt worden om te repeteren mits de instrumentenbeheerder van de vereniging daarmee akkoord gaat.
 7. Het lid zorgt voor deugdelijk vervoer van het instrument van en naar het verenigingsgebouw. Daarnaast is het lid ook verantwoordelijk voor het normale onderhoud van het instrument (o.a. ventielen smeren, droogmaken na gebruik, onderhoud van de lak, …). De vereniging zorgt voor adequate onderhoudsmaterialen.
 8. Groot onderhoud aan de instrumenten wordt via de vereniging geregeld.
 9. Bij problemen met een instrument neemt het lid contact op met de instrumentenbeheerder van de vereniging.
 10. Van de leden wordt verwacht dat ze actief deelnemen aan acties van de vereniging ten behoeve van het verwerven van extra inkomsten voor de vereniging.
 11. Eén van de acties die de vereniging organiseert betreft het tweewekelijks ophalen van oud papier. Alleen leden van 18 jaar en ouder worden hiervoor ingezet en daarvoor wordt jaarlijks een roostergemaakt voor wie op welke datum oud papier moet ophalen. Ruilen met anderen kan alleen in overleg met de “oud papier coördinator”.
 12. Wanneer het lid gaat meespelen in het orkest bij optredens in het uniform van de vereniging, dan krijgt het lid een uniform in bruikleen. Het lid draagt zelf zorg voor onderhoud en opslag van het uniform zodanig dat het netjes en schoon blijft. Wanneer het lid het uniform niet meer past, dan neemt hij/zij contact op met de kledingcommissie. Het lid zorgt zelf voor nette zwarte schoenen en sokken voor bij het uniform.
 13. Beginnende muzikanten dienen eerst ervaring op te doen in het brugorkest
  of bij de jeugddrumband alvorens te kunnen instromen bij het grote orkest of de slagwerkgroep.
 14. Men dient in het bezit te zijn van het A-diploma en/of te kunnen spelen op minimaal dit niveau om inhet grote orkest of de slagwerkgroep te mogen meespelen.
 15. Het moment van instroming wordt bepaald door de dirigent/instructeur in overleg met het bestuur en is afhankelijk van het jaarprogramma. Het is onverstandig in te stromen vlak voor een concert of concours.
 16. Van fanfareleden vanaf 16 jaar wordt verwacht dat ze de gehele repetitie aanwezig zijn op woensdag van 19.45 uur tot 22.00 uur. Van fanfareleden tot 16 jaar wordt verwacht dat zij tot de pauze 21.00 uur aanwezig zijn (langer mag altijd). Voor de slagwerkgroep geldt dat men verwacht wordt de gehele repetitie aanwezig te zijn op maandag van 20.00 uur tot 21.15 uur.
 17. Bij verhindering voor een repetitie geeft het lid dit tijdig door aan het secretariaat (voor het brugorkest en de fanfare) of aan de slagwerkinstructeur (voor de slagwerkgroep).
Scroll naar boven