Versie 15 september 2022

Huisregels Brugorkest

Muziekvereniging Ons Genoegen Wognum

Het brugorkest van Ons Genoegen biedt beginnende muzikanten de mogelijkheid om samen te spelen met anderen. In basis is het brugorkest bedoeld voor leden van Ons Genoegen die op een instrument spelen met de intentie om door te stromen naar het grote orkest of de slagwerkgroep. In het brugorkest mogen echter ook muzikanten meespelen die niet kunnen doorstromen doordat hun instrument niet voorkomt in een fanfare of bij de slagwerkgroep.
Dit document is uitsluitend bedoeld voor leden in deze laatste groep (voornamelijk fluitisten) verder benoemd als “brugleden” van Ons Genoegen.

  1. Het verenigingsjaar voor brugleden loopt gelijk met het schooljaar van de basisscholen in Wognum.
  2. Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd.
  3. Beëindiging van het lidmaatschap dient minimaal een maand van te voren aan het secretariaat te worden doorgegeven.
  4. De vereniging ontvangt jaarlijks contributie van de brugleden. Bij een ingangsdatum in het lopende verenigingsjaar bedraagt de contributie het navenante deel van de contributie voor het resterende deel van het verenigingsjaar. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering in het begin van het jaar (meestal in februari).
  5. Het bruglid dient zelf voor de aanschaf en het onderhoud van een instrument te zorgen.
  6. Bij optredens van het brugorkest wordt niet in een uniform gespeeld. Wel wordt soms de kleding in onderling overleg met elkaar afgestemd.
  7. Van de brugleden wordt verwacht dat ze actief deelnemen aan acties van de vereniging ten behoeve van het verwerven van extra inkomsten voor de vereniging.
  8. De leden worden verwacht op de repetities aanwezig te zijn in het Trefpunt op woensdagavond van 18.45 tot 19.30 uur.
  9. Bij verhindering voor een repetitie geeft het lid dit tijdig door aan de coördinator van het brugorkest
Scroll naar boven